پایان نامه هوش هیجانی و ویژگی‌های شخصیتی بر تمایل به خرید کالاهای ورزشی

45,000تومان

لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت فعال  می شود، در صورت بروز هر گونه مشکل با پشتیبانی تماس بگیرید.cool

پایان نامه حاضر با هدف بررسی نقش هوش هیجانی و ویژگی‌های شخصیتی بر تمایل به خرید کالاهای ورزشی داخلی در بین دانش آموزان دختر متوسطه انجام شده است. در فصل اول تحقیق؛ به بیان مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیه‌های پژوهش ، نوع متغیرها و تعاریف عملیاتی و نظری پژوهش، قلمرو پژوهش در فصل دوم؛ به بررسی مفاهیم و مبانی‌نظری مرتبط با متغیرها، کارهای تجربی داخلی و خارجی انجام شده پیرامون موضوع تحقیق، مدل مفهومی تحقیق، در فصل سوم ؛ روش پژوهش، جامعه آماری، برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری، نحوه جمع آوری داده‌ها و ابزار اندازه گیری پژوهش، سنجش روایی و پایایی پرسشنامه‌ها و تعیین روش و فنون تجزیه و تحلیل داده‌ها در فصل چهارم ؛ ابتدا به ذکر آمار توصیفی در خصوص متغیرهای جمعیت شناختی اعضای نمونه پژوهش پرداخته و سپس به آمار استنباطی جهت پاسخ به فرضیه‌های پژوهش با استفاده از آزمون‌های آماری و در فصل پنجم ابتدا به ذکر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته گردیده است و سپس به بیان پیشنهادهای کاربردی، پیشنهادهای آتی و محدودیت‌های پژوهش پرداخته شده است.

اطلاعات بیشتر

قابلیت ویرایش

بله

مقطع

دکتری, کارشناسی, کارشناسی ارشد

تعداد صفحه

176

رشته

مدیریت، مدیریت ورزشی، بازاریابی ورزشی

فرمت

word

بررسی نقش هوش هیجانی و ویژگی‌های شخصیتی بر تمایل به خرید کالاهای ورزشی داخلی در بین دانش آموزان دختر متوسطه ناحیه 6 آموزش و پرورش شهر مشهد

چکیده پایان نامه هوش هیجانی و ویژگی‌های شخصیتی

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش هوش هیجانی و ویژگی‌های شخصیتی بر تمایل به خرید کالاهای ورزشی داخلی در بین دانش آموزان دختر متوسطه انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش دانش‌آموزان دختر متوسطه ناحیه 6 آموزش و پرورش شهر مشهد به تعداد 12250 نفر می‌باشد. روش نمونه گیری، تصادفی خوشه‌ای و حجم نمونه از طریق فرمول آماری کوکران تعیین گردید،  که بر این اساس تعداد 387 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه‌های استاندارد ” تمایل به خرید کالاهای ورزشی داخلی ، اردکانی و همکاران (1398) ؛ ویژگی‌های شخصیتی ، نئو، مک کری و کوستا (1992) و هوش هیجانی ، شرینگ (1996)” که حاوی 67 سؤال می‌باشد. برای تحلیل آماری نرم افزار spss24 و برای آزمون فرضیه‌ها از روش تحلیل رگرسیون استفاده شده است. میزان پایایی کل ابزار تحقیق بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 95/0 می‌باشد.

پایان نامه هوش هیجانی و ویژگی های شخصیتی

نتایج  تحلیل رگرسیون فرضیه اصلی اول تحقیق نشان داد که با ضریب اطمینان 95 و در سطح معناداری (05/0=α >000/0=P-value) هوش هیجانی بر تمایل به خرید کالاهای ورزشی داخلی تأثیر دارد. بر این اساس حدود 27 درصد از تغییرات متغیر وابسته تمایل به خرید کالاهای ورزشی داخلی توسط هوش هیجانی تببین می‌شود.

نتایج  تحلیل رگرسیون فرضیه اصلی دوم تحقیق نشان داد که با ضریب اطمینان 95 و در سطح معناداری (05/0=α >000/0=P-value) ویژگی‌های شخصیتی بر تمایل به خرید کالاهای ورزشی داخلی تأثیر دارد. بر این اساس حدود 5 درصد از تغییرات متغیر وابسته تمایل به خرید کالاهای ورزشی داخلی توسط ویژگی‌های شخصیتی تببین می‌شود.

کلید واژه‌ها: تمایل به خرید ، کالاهای ورزشی داخلی، هوش هیجانی، ویژگی‌های شخصیتی دانش‌آموزان دختر متوسطه ناحیه 6 آموزش و پرورش شهر مشهد

بیان مسئله پایان نامه هوش هیجانی و ویژگی‌های شخصیتی

در ادامه میتوانید بخشی از بیان مسئله پایان نامه هوش هیجانی و ویژگی‌های شخصیتی بر تمایل به خرید کالاهای ورزشی داخلی در بین دانش آموزان دختر
متوسطه ناحیه6 آموزش و پرورش شهر مشهد را مطالعه کنید. 

بررسی رفتار مصرف کنندگان و اینکه اصولاً افراد چگونه و چرا خرید می‌کنند از سالیان متمادی موضوع مطالعات و تحقیقات دانشمندان است. محققان رفتار مصرف کننده را فعالیت‌هایی می‌دانند که در آنها افراد درگیر استفاده واقعی یا بالقوه از محصولات مختلف بازار که شامل کالاها، خدمات، ایده‌ها و محیط فروشگاه‌ها می‌شود، هستند (فیروزیان و همکاران،128:1388).

در حاضر بررسی‌های اکتشافی و همچنین مشاهدات بیان گر این است که دختران دانش آموز به کالاهای ورزشی خارجی تمایل بیشتری نشان می‌دهند. بر همين اساس، تحقيق حاضر به دنبال اين است كه عواملي فراتر از كيفيت و قيمت را در تصميم خريد مصرف كنندگان شناسايي كند و به بررسي نگرش و نیت‌های رفتاری مصرف كنندگان در انتخاب كالاهای ورزشی ايراني بپردازد.

بررسی ادبیات تحقیق نشان می‌دهد که هوش هیجانی و ویژگی‌های شخصیتی در تمایل به خرید کالاهای ایرانی تاثیرگذار است. در این راستا در این تحقیق این دو متغیر تاثیرگذار را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

برندهای مختلف در تبلیغات خود تلاش می‌کنند بین ویژگی‌های شخصیتی افراد و رفتار مصرف کننده پیوند برقرار کنند و از این طریق به دنبال جذب مصرف کنندگان بر اساس ویژگی‌های شخصیتی به بهترین نحو ممکن می‌باشند. آن‌ها معتقدند که عوامل شخصیتی تا حد زیادی بر رفتار مصرف کنندگان تأثیر   می‌گذارد.

بازاریابان عمده معتقد هستند که مصرف کنندگان معمولاً اغلب با ویژگی‌های شخصیتی خود تصمیم به خرید می‌گیرند. به همین دلیل، آن‌ها به عنوان فروشندگان، سعی می‌کنند تصویر محصولات و خدمات خود را مطابق با آنچه از نگاه مشتری بالقوه خوشایند است تنظیم کنند ( صادقی و همکاران ،28:1392).

با توجه به توضیحاتی که در پیرامون مسئله تحقیق در بالا عنوان گردید، تحقیق حاضر به سؤال‌های اصلی زیر در طی مراحل تحقیق پاسخ خواهد داد:

آیا هوش هیجانی بر تمایل به خرید کالاهای ورزشی داخلی در بین دانش آموزان دختر متوسطه ناحیه 6 آموزش و پرورش شهر مشهد تأثیر دارد؟

آیا ویژگی‌های شخصیتی بر تمایل به خرید کالاهای ورزشی داخلی در بین دانش آموزان دختر متوسطه ناحیه 6 آموزش و پرورش شهر مشهد تأثیر دارد؟

فهرست مطالب پایان نامه

فصل اول :کلیات تحقیق___________________________________ 17

1-1- مقدمه_____________________________________________ 17

1-2- بیان مسئله___________________________________________ 17

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق_______________________________ 20

1-4- اهداف تحقیق_________________________________________ 21

1-4-1- اهداف اصلی:_______________________________________ 21

1-4-2- اهداف فرعی:_______________________________________ 21

1-5- فرضیه‌های تحقیق_______________________________________ 22

1-5-1- فرضیه‌های اصلی:_____________________________________ 22

1-5- نوع متغیرهای تحقیق_____________________________________ 23

1-6- تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرهای تحقیق________________________ 24

1-6-1- تعاریف مفهومی______________________________________ 24

1-6-2- تعاریف عملیاتی متغیرها_________________________________ 25

1-7- قلمرو تحقیق_________________________________________ 28

1-7-1- قلمرو زمانی تحقیق:____________________________________ 28

1-7-2- قلمرو مکانی تحقیق:___________________________________ 28

1-7-3- قلمرو موضوعی تحقیق:_________________________________ 28

1-8- خلاصه فصل اول_______________________________________ 28

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق_________________________ 29

2-1- مقدمه_____________________________________________ 30

2-2- بخش اول: مفاهیم و مبانی نظری تمایل به خرید کالاهای ورزشی داخلی_______ 30

2-2-1- تعریف رفتار مصرف کننده_______________________________ 30

2-2-2- عوامل مؤثر در رفتار مصرف کننده___________________________ 31

2-2-3- قوانین طلایی در رفتار مصرف کننده__________________________ 32

2-2-4- تعریف گرایش یا تمایل:_________________________________ 33

2-2-5- عناصر گرایش یا تمایل:_________________________________ 34

2-2-6- نحوه شکل گیری گرایش یا تمایل:___________________________ 35

2-2-7- تغییر گرایش یا تمایل:___________________________________ 36

2-2-8- انواع تصمیم گیری های مصرف کننده_________________________ 37

2-2-9- فرآیند تصمیم گیری مصرف کننده___________________________ 38

2-2-10- تصمیم گیری درباره خرید_______________________________ 40

2-2-11- چهار عنصر تصمیم گیری خرید مصرف کننده____________________ 42

2-2-12- عوامل مؤثر بر تصمیم خرید مصرف کننده______________________ 42

2-2-13- خانواده و نقش آن در فرآیند تصمیم گیری خرید__________________ 43

2-2-14- تمایل مصرف کنندگان به خرید____________________________ 43

2-2-15- عوامل مؤثر بر تمایل به خرید______________________________ 45

2-3- بخش دوم: مفاهیم و مبانی نظری هوش هیجانی______________________ 46

2-3-1- تاریخچه هوش هیجانی__________________________________ 46

2-3-2- تعریف هوش_______________________________________ 47

2-3-3- عناصر هوش________________________________________ 48

2-3-4- انواع هوش_________________________________________ 48

2-3-5- تعریف هیجان_______________________________________ 49

2-3-6- انواع هیجان‌های اصلی__________________________________ 50

2-3-7- فواید هیجان________________________________________ 52

2-3-8- زیان‌های هیجان______________________________________ 52

2-3-9- نقش هیجان‌ها در هوش_________________________________ 53

2-3-10- تعاریف هوش هیجانی_________________________________ 53

2-3-11- اهمیت هوش هیجانی__________________________________ 55

2-3-12- هوشبهر و هوش هیجانی________________________________ 56

2-3-13- مؤلفه‌های هوش هیجانی________________________________ 57

2-3-14- هوش هیجانی و موفقیت شغلی_____________________________ 58

2-3-15- هوش هیجانی و سلامت________________________________ 59

2-3-16- چه کسی به هوش هیجانی (EQ) نیاز دارد؟_____________________ 60

2-3-17- کاربردهای هوش هیجانی در محیط کار_______________________ 65

2-3-18- هوش هیجانی،‌ رهبری، فضا و عملکرد سازمانی___________________ 66

2-3-19- مؤلفه‌های هوش هیجانی از نظر بار-اُن_________________________ 67

2-3-20- نظریه هایی پیرامون هوش هیجانی___________________________ 70

2-3-20-1- نظریه هوش چندگانه گاردنر____________________________ 70

2-3-20-2- نظریه هوش و رشد شناختی آندرسن_______________________ 70

2-3-20-3- مدل هوش هیجانی مایر، سالووی و کاروسو___________________ 71

2-3-20-4- مدل هوش هیجانی گلمن______________________________ 71

2-3-20-5- نظریه سه وجهی اشترنبرگ_____________________________ 73

2-3-20-6- نظریه زیست بوم شناختی سوسی__________________________ 73

2-4- بخش سوم: مفاهیم و مبانی نظری ویژگی های شخصیتی_________________ 74

2-4-1- تعریف شخصیت_____________________________________ 74

2-4-2- ویژگی های شخصیت__________________________________ 75

2-4-3- شکل گیری شخصیت__________________________________ 76

2-4-5- ماهیت شخصیت_____________________________________ 77

2-4-6- هسته و پوسته شخصیت__________________________________ 77

2-4-7- نظریه‌های شخصیت____________________________________ 78

2-4-7-1- نظریه‌های بیولوژیک :________________________________ 78

2-4-7-2- نظریه‌های رفتاری:___________________________________ 79

2-4-7-3- نظریه‌های روان پویایی:________________________________ 79

2-4-7-4- نظریه‌های انسان‌گرایانه :________________________________ 80

2-4-7-5- نظریه گوردن آلپورت:________________________________ 81

2-4-7-6- نظریه ریموند کتل:__________________________________ 81

2-4-7-7- نظریّه های شناختی شخصیّت:____________________________ 82

2-4-7-8- نظریه های تیپ شناختی شخصیّت:__________________________ 83

2-4-7-9- نظریه های شخصیت فروید(سطوح شخصیت):___________________ 83

2-4-7-10- نظریه های بشردوستان (انسان گرایانه) مازلو:___________________ 85

2-4-7-11- نظریه سه عاملی هانس آیزنک:___________________________ 85

2-4-7-12- نظریه رابرت مک کری و پل کاستا: مدل پنج عاملی_______________ 86

2-5- بخش چهارم: پیشینه تحقیق(تحقیقات تجربی انجام شده پیرامون موضوع تحقیق)___ 89

2-5-1- پیشینه داخلی________________________________________ 89

2-5-2- پیشینه خارجی_______________________________________ 95

2-6- بخش پنجم : مدل مفهومی تحقیق_____________________________ 98

2-7- خلاصه فصل دوم______________________________________ 99

فصل سوم : روش تحقیق___________________________________ 100

3-1- مقدمه____________________________________________ 101

3-2- نوع تحقیق__________________________________________ 101

3-3- جامعه آماری تحقیق____________________________________ 101

3-4- شیوه نمونه گیری و حجم نمونه تحقیق__________________________ 101

3-5- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها___________________________ 103

3-5-1- روش اسنادی______________________________________ 103

3-5-2- روش میدانی_______________________________________ 103

3-5-3- جمع‌آوری و تکمیل پرسشنامه تحقیق_________________________ 104

3-6- روایی و پایایی ابزار تحقیق_________________________________ 105

3-6-1- روایی پرسشنامه_____________________________________ 105

3-6-2- پایایی پرسشنامه_____________________________________ 105

3-7- روش و فنون آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل مشاهدات__________ 106

3-7-1- آمار توصیفی______________________________________ 106

3-7-2- آمار استنباطی______________________________________ 107

3-7-3- نرم‌افزارهای مورد استفاده در پردازش داده‌ها____________________ 107

3-8- خلاصه فصل سوم_____________________________________ 107

فصل چهارم : یافته های تحقیق______________________________ 108

4-1- مقدمه____________________________________________ 109

4-2- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی پاسخگویان__________________ 109

4-2-1- سن پاسخگویان_____________________________________ 109

4-2-2- سال تحصیلی پاسخگویان_______________________________ 110

4-2-3- تحصیلات پدر پاسخگویان_______________________________ 111

4-2-4- نوع شغل پدر پاسخگویان_______________________________ 112

4-2-5- نوع مدرسه پاسخگویان_________________________________ 113

4-3- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق_______________________________ 113

4-3-1- توصیف متغیر تمایل به خرید کالاهای ورزشی داخلی و مولفه های آن______ 113

4-3-2- توصیف متغیر هوش هیجانی و مولفه های آن_____________________ 116

4-3-3- توصیف متغیر ویژگی های شخصیتی و مولفه های آن________________ 118

4-4- نرمال سازی داده ها____________________________________ 120

4-5- آمار استنباطی (تجزیه و تحلیل فرضیه ها)_________________________ 120

4-5-1- آزمون فرضیه اصلی اول:________________________________ 120

4-5-2- آزمون فرضیه اصلی دوم:________________________________ 122

4-5-3- آزمون فرضیه فرعی اول:________________________________ 124

4-5-4- آزمون فرضیه فرعی دوم:________________________________ 125

4-5-5- آزمون فرضیه فرعی سوم:_______________________________ 127

4-5-6- آزمون فرضیه فرعی چهارم:______________________________ 128

4-5-7- آزمون فرضیه فرعی پنجم:_______________________________ 129

4-5-8- آزمون فرضیه فرعی ششم:_______________________________ 131

4-5-9- آزمون فرضیه فرعی هفتم:_______________________________ 132

4-5-10- آزمون فرضیه فرعی هشتم:______________________________ 134

4-5-11- آزمون فرضیه فرعی نهم:_______________________________ 135

4-5-12- آزمون فرضیه فرعی دهم:_______________________________ 137

4-6- خلاصه فصل چهارم____________________________________ 138

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها__________________________ 140

5-1- مقدمه____________________________________________ 141

5-2- نتایج توصیفی تحقیق____________________________________ 141

5-3- بحث و نتیجه گیری( نتایج آزمون فرضیه ها)_______________________ 142

5-4- پیشنهادها___________________________________________ 148

5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی__________________________ 149

5-5- محدودیت های تحقیق___________________________________ 150

5-6- خلاصه فصل پنجم_____________________________________ 151

منابع و ماخذ  و پيوستها___________________________________ 152

فهرست منابع فارسی:_______________________________________ 153

فهرست منابع انگلیسی:_______________________________________ 157

پیوست1 : پرسشنامه________________________________________ 160

پیوست2 : ضریب آلفای کرونباخ ابزار سنجش_________________________ 165

 

Reviews

 1. دیدگاه شما پس از تایید نمایش داده می شود

  of course like your web-site however you need to take a look at the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to inform the reality nevertheless I’ll surely come back again.

 2. دیدگاه شما پس از تایید نمایش داده می شود

  hydroxychloroquine uses lupus hydroxychloroquine plaquenil plaquenil bruising

 3. دیدگاه شما پس از تایید نمایش داده می شود

  Hiya, I am really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossips and net and this is actually frustrating. A good web site with exciting content, that’s what I need. Thank you for keeping this web-site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 4. دیدگاه شما پس از تایید نمایش داده می شود

  Thank you for any other great article. Where else could anyone get that type of information in such a perfect means of writing? I’ve a presentation next week, and I’m on the search for such information.

Add a review

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.